Produkty

 
 

Newsletter

Otrzymasz bieżące informacje
o nowościach i promocjach.
Nie przegap niczego!

 
Słownik pojęć
Przed zakupem urządzenia fiskalnego warto zapoznać się podstawowymi pojęciami z którymi w przyszłości przyjdzie się Państwu spotkać.

Podstawowe pojęcia URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE

 

 

Pamięć fiskalna – zabezpieczony (najczęściej zalany żywicą) element zapamiętujący dane o obrotach. Pojemność pamięci określona jest w rozporządzeniu M.F.. Żywotność pamięci fiskalnej (PF) mierzona jest w ilości raportów dobowych możliwych do wykonania i wynosi 1830 – co stanowi ok. 5 lat jej działania (w trybie 5 dni pracy w tygodniu).

 

Fiskalizacja – (Ufiskalnienie) nieodwracalne uaktywnienie pamięci fiskalnej. Od tego momentu zapisywane są wszystkie dane o operacjach prowadzonych na kasie. Fiskalizacji dokonuje uprawniony pracownik serwisu, który powinien posiadać legitymację wydaną przez producenta kasy. Fiskalizacja polega na jednorazowym i nieodwracalnym zapisie nr NIP w urządzeniu rejestrującym. Fiskalizację zgłasza się w U.S. poprzez złożenie dokumentu „zawiadomienie podatnika” od strony podatnika oraz „zawiadomienie serwisu” składane przez serwis.

 

Zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji urządzenia rejestrującego – dokument potwierdzający fiskalizację urządzenia rejestrującego zainstalowanego u danego podatnika. Zawiadomienie składane jest przez podatnika i powinno zawierać adres instalacji, adres siedziby firmy, nr NIP, markę i model urządzenia rejestrującego, datę fiskalizacji, nr unikatowy urządzenia, nr fabryczny urządzenia, miejsce instalacji (miejscowość), adres U.S. do którego skierowane jest zawiadomienie.

 

Zawiadomienie serwisu o miejscu instalacji urządzenia rejestrującego - dokument potwierdzający fiskalizację urządzenia rejestrującego zainstalowanego u danego podatnika. Zawiadomienie składane jest przez serwis i powinno zawierać adres instalacji, adres siedziby firmy, nr NIP, markę i model urządzenia rejestrującego, datę fiskalizacji, nr unikatowy urządzenia, nr fabryczny urządzenia, miejsce instalacji (miejscowość), adres U.S. do którego skierowane jest zawiadomienie, nr legitymacji serwisanta, który ufiskalnił urządzenie oraz adres serwisu.

 

Książka kasy – (książka serwisowa) – książeczka dostarczana wraz z kasą lub drukarką w której dokonuje się wszelkich adnotacji dotyczących kasy. Książka kasy musi znajdować się w miejscu prowadzenia sprzedaży.

 

Numer ewidencyjny kasy – numer nadawany przez właściwy U.S. Powinien być naniesiony na kasę w sposób trwały oraz odnotowany w książce serwisowej.

 

Numer unikatowy kasy -  numer nadawany przez producenta (importera), zapisany w pamięci fiskalnej.

 

Numer fabryczny – fabryczny numer nadawany w procesie produkcji urządzenia.

 

Paragon fiskalny – dokument drukowany przez urządzenie rejestrujące w chwili dokonania sprzedaży posiadający specjalny symbol fiskalny, po którym następuje numer unikatowy kasy. Nagłówek paragonu zawiera nazwę, adres i NIP użytkownika kasy. Na paragonie znajdują się dane o sprzedawanym towarze (nazwa, cena, stawka podatku, kwota netto i brutto), oznaczenia kasjera, data i godzina wystawienia.

 

Paragon kontrolny – drugi egzemplarz paragonu (najczęściej nawijany na rolkę kontrolną). Stanowi materiał dowodowy w ewentualnych postępowaniach przed U.S. W najnowszych urządzeniach z kopią elektroniczną nie występuje.

 

Raport fiskalny – dokument drukowany z urządzenia fiskalnego, może obejmować różne okresy czasu – zwykle wykonywane są dobowe (dzienne) i miesięczne raporty fiskalne. Jest on podstawą do prowadzenia zapisów księgowych.

 

Dobowy raport fiskalny – zestawienie wykonywane na koniec dnia pracy kasy fiskalnej. Jest to zapisanie danych sumarycznych o obrocie i kwotach podatku do pamięci fiskalnej i ich wydruku na paragonie oznakowanym na końcu z logo fiskalnym oraz numerem unikatowym.

 

Okresowy raport fiskalny – zestawienie uzyskiwane z kasy ufiskalnionej. Jest to odczyt danych z pamięci fiskalnej i ich wydruk z określonego przedziału czasowego np. miesiąca

 

Plomba – plomba ołowiana, zakładana przez pracownika serwisu (każdy serwisant ma swoją plombownicę do określonego typu kasy). Należy sprawdzać czy po zaplombowaniu numer jest czytelny, bowiem uszkodzona plomba oznacza próbę nieuprawnionego otwarcia kasy co w razie kontroli U.S. prowadzi do sankcji karnych.

 

Czas rozpoczęcia naprawy – czas reakcji, ograniczony przez rozporządzenie do 48h od momentu zawiadomienia serwisu awarii do podjęcia interwencji. Nie należy mylić z terminem naprawy, który reguluje przepis ogólny.

 

Kasa rezerwowa – kasa fiskalna używana w przypadku awarii kasy podstawowej, przejmuje ona rejestrację sprzedaży, bez niej należy zaprzestać sprzedaży. Podlega takim samym wymaganiom technicznym jak kasa rejestrująca.

 

Serwisant -  osoba posiadająca uprawnienia nadane przez producenta do technicznej obsługi danego modelu kasy. Uprawnienia takie nadawane są po odpowiednim przeszkoleniu i przeegzaminowaniu przyszłego serwisanta przez producenta. Jako dowód w/w. uprawnień otrzymuje on od producenta legitymację z unikalnym numerem identyfikacyjnym.

 

PLU/ Kod towaru – unikatowa nazwa produktu zapisana pod unikatowym numerem w urządzeniu rejestrującym. PLU/ Kod jest podgrupą Grup towarowych.

 

Liczba PLU/ KODÓW – (liczba kodów towarowych) – jest to liczba unikatowych artykułów wprowadzanych do pamięci kasy (z uwzględnieniem nazwy, stawki VAT oraz ceny). Z reguły powinna ona odpowiadać liczbie towarów dostępnych w placówce np. ciastka Jeżyki, ciastka Delicje

 

Grupy towarowe – jest to zbiór kodów towarowych sprzedawanych z taką samą stawką VAT np. zbiorem takim mogą być „Ciastka”, które uwzględniają ciastka Jeżyki, ciastka Delicje itp.

 

Papier termiczny – używany do wydruków operacji z kasy fiskalnej wyposażonej w drukarkę termiczną (drukarka termiczna – działa na zasadzie nagrzewania głowicy drukującej, która wypala cyfry, litery i znaki na papierze termicznym. Eksploatacja drukarki termicznej jest bez kosztowa). Standardowe szerokości papieru termicznego to: 28mm, 37mm, 57mm, 67mm oraz standardowe długości: 18m, 20m, 25m, 30m

 

Protokół komunikacji – oprogramowanie zainstalowane w urządzeniach rejestrujących (w szczególności w drukarkach fiskalnych) służące do komunikacji z systemami sprzedaży. Najpopularniejszymi protokołami komunikacji w Polsce są protokoły Posnet, Novitus, Elzab.

 

Odczyt modułu/ zamknięcie kasy/ Raport rozliczeniowy – nieodwracalny proces polegający na odczycie wszystkich raportów dobowych z urządzenia rejestrującego. Odczyt raportów dobowych potwierdzony jest wydrukiem na rolce. Raport rozliczeniowy wykonywany jest wyłączenie przez uprawionych serwisantów. Po dokonaniu odczytu modułu urządzenie rejestrujące przechodzi wyłącznie w tryb odczytu.

 

Protokół z odczytu modułu – wydawany jest przez U.S. na podstawie zapisów na raporcie rozliczeniowym. Protokół wypisywany jest w trzech egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla serwisu, podatnika i U.S. Urządzenie rejestrujące po odczycie modułu zostaje przekazane do serwisu na utylizację modułu lub pozostaje u podatnika przez okres 5 lat.